INFORMATION
    An ongoing enquiry into the relationship between the viusual and the auditory. Working across media, primarily resulting in sculptural work.
NODES
︎ Email
︎ Instagram
︎ About
A LONELY PROFESSION

2016
Twin channel video

Runtime 3:30


Translation because it would have to be translation service on the internet they are very misleading i don’t think. well first thing first words can have many meanings so if you look at that part there could be a mistake in a chosen by a machine, a chosen meaning. secondly slavonic languages but not only slavonic languages have conjunctions and declensions which english doesn't have and that causes if you do it from english to polish makes no sense most of the times. you could choose it for short phrases but longer texts the meaning behind the text is always lost. i made once, i had once an exercise out of curiosity… I've got a friend who lives now in Germany, he's been living there since he was 16 i think. he wrote to me in polish and i did something like translate that into english and then into german and then like a circle with 3 languages and came back and it wasn’t the same because I'm sure he has lost loads of his polish but i wasn't sure how he.. wether he tried to write it himself or wether he wrote it in german and then used google translate to write it in polish or english i cant remember it was a long time ago. anyways what i was trying to say is at the moment they don't work, in my opinion. so contemporary thoughts or fears regarding artificial intelligence… thats a very interesting question because I'm sure it will be perfected and perfected over the years, I'm sure of that. however we might come to a situation where that machine is like somebody with Aspergers syndrome. so yes it could be really really good, it could be small nuances that its not quite as it should be but i think that the feel, the emotion part of it wont be there. so perhaps technical texts will be better translated but anything to do with literature however old or new i don't thinks its possible at all with a machine ever. well thats what i think

Tłumaczenie, przepraszam pytanie dwuczęściowe. Pierwsza część co sądzisz na temat
Internetowych tłumaczeń
tłumaczeń przez internet sensiem serwisu, usługi
Przez-
Google Translation, usługi. wrzucasz coś jakiś tekst i on ci wyskakuje w innym języku
przez maszyny?
tak nie przez osoby. A druga cześć jakie są twoje przemyślenia, może lęki odnośnie sztucznej inteligencji. Możliwości w przyszłości, może za dwieście lat przez maszyny.

Prawdopodobnie… czasami pomagają kogoś kto w tym momencie nie może znaleść całego zdania, potrzebuje tak dalej. To jak najbardziej ale to nie są doskonałe i może wychodzą z tego różne… bardzo czasami no śmieszne rzeczy także… ja bym… W tej chwili po prostu taka jest technologia prawda tego tłumaczenia dłuższych tekstów bo ja nie mówię że sie znajdzie idiom jakiś czy krótki tekst bo to od biedy można jeszcze przyjąć ten tekst jeżeli się ma jakąś inteligencje lingwistyczną to człowiek sobie tak poskłada jak to powinno wyglądać czy to sprawdzi dokładnie jakiś inny sposób. Natomiast dłuższe teksty nie wychodzą jeszcze bardzo chropawo i czasami no dużej nieporozumienie są od tego. Ja próbowałąm no już wolej go sie inaczej korzystać. Natomiast co do przyszłości no takich poprostu programy mogłyby zastąpić w miały doskonały sposób tychczasowe tłumacznie przez człowieka one mogą zaistnieć za jakiś czas wszytko zależy od tego jaki sposób ta przyszła maszyna, bo to będzie maszyna prawda? W jakich sposób ona zostanie przygotowana przez człowieka, bo ona nie przeskoczy człowieka to narazie jest nie możliwe. Ale może być tak przygotowana całkiem przyzwoicie poradzi. Natomiast nie wiem czy będę mogła oddać w tekście co, co nie jest słowem. To jest tak, często mamy coś takiego że w moim życiu też już twoich rówieśników czytanie między wierszami.. to sie tak nazywało, czytanie między wierszami, to znaczy to co nie w prost mogliśmy odczytać i też nie wszyscy to mogą odczytać. Wszystko zależy od tego co mają w sobie, jeśli człowiek ma w sobie pewną, i pewnie informacje odczekiwania to odczyta inaczej niż ktoś kto niej jest przygotowany. To można na co dzień usłużyć z mediów z cześć wypowiedzi że ktoś to czyta inaczej a ktoś inaczej prawda? I tak prawdopodobnie ja nie sądzę żeby to było niemożliwe. Natomiast nigdy to nie będzie w takich sposób jaki człowiek sobie wiesz obeszli. W każdym bądź razie, w tej chwili mówię o czym w tej chwili wiem na temat tej tworzonej inteligencji, nie ludzkiej tylko sztucznej, złożonej przez człowieka. Jakiś obaw specjalnych nie mam, uważam że jeżeli to będzie tworzone no to będzie tworzyło człowiekowi bo to komu innego, to człowiek stworzył więc co może z tym zrobić. Obawy co do tego że tłumacz przestanie mieć prace, no to czasami w jakiś tekstach prostych to może być. Tłumaczenia, ponieważ musi to być usługi tłumaczeniowe w internecie są bardzo mylące, nie sądzę. i pierwszą rzeczą pierwsze słowa mogą mieć wiele znaczeń, więc jeśli spojrzeć na tej jej części może być błąd w wybranej maszyny, wybrany znaczenie. Używane języki słowiańskie i języków słowiańskich nie tylko spójniki i deklinacji których angielski nie jest, a to powoduje, jeśli robisz to z języka angielskiego na język polski nie ma sensu w większości przypadków. Można je wybrać dla krótkich fraz, ale dłuższych tekstów lub tekst jest stracone na zawsze. I nie raz wystąpić z ciekawości ... Mam przyjaciela, który obecnie mieszka w Niemczech, gdzie mieszkał, ponieważ był 16 myślę. pisał do mnie po polsku, a ja coś się w języku angielskim i niemieckim, a następnie jako okrąg o 3 językach i wrócił i to nie było to samo, bo jestem pewien, że stracił dużo po polsku, ale nie byłem pewien, jak był. , lub spróbuj napisać samemu lub pogoda pisał w języku niemieckim, a następnie za pomocą Google Translate napisać go w języku polskim lub angielskim, a ja nie pamiętam, to było dawno temu, choć, co starałem się powiedzieć, że jest w moment nie działa, moim zdaniem. Więc dzisiejsze myśli i obawy dotyczące sztucznej inteligencji ... to jest bardzo ciekawe pytanie, bo jestem pewien, że będzie udoskonalona i poprawie na przestrzeni lat, jestem pewien. Jednakże, możemy dojść do sytuacji, w której ta maszyna jest jak ktoś z zespołem Aspergera. Teksty techniczne, dzięki czemu można lepiej być tłumaczone, ale to nie ma nic wspólnego z literaturą, jednak starego lub nowego, a nie sądzę, że jest to w ogóle możliwe z maszyną w historii. dobrze jest to, co myślę

- Translation, sorry two-part question. The first part of what you think
- website translations
- Translation Services senses Internet
- transdermal
- Service helpful. keep something in the text and pops you in another language
- by machines?
so not by individuals. The second part of what you think, and perhaps afraid of artificial intelligence. Opportunities in the future, maybe two hundred years by the machine.

Probably ... sometimes you have to help someone who at this point can not find the whole sentence has so on. I would ... At this point, the technology is so real that translate longer texts, because they do not say that this will be an idiom or a short text, because it is from poverty can still accept the text if there is a language intelligence is man himself as assembled, how it should look and check it out thoroughly in some other way. In contrast to longer texts do not go yet rough and sometimes has a big misunderstanding are from that. I no longer tried to volley other use. As for the future no such programs may just excellent way to replace the existing explain a person can be for some time everything will depend on how you use the device in the future, because it will be the right machine? How to be prepared by the man he will not jump that far, man is not possible. But it can be prepared pretty decent handle. On the other hand, I do not know if I can give a text that is not a word. This is so that they often have something like this in my life or peers reading between the lines .. This so-called reading between the lines, this is not what we read in a simple, and not everyone can read it. It all depends on what you have in them, if a person has certain limitations and, if the information is different from someone who is prepared to read it. You can go every day to serve the media, parts of speech, that someone reads this way, and someone else? So I think that I do not think it's impossible. In contrast, there will be such that the same person, then omitted. In any case, at this moment I am talking about what I know at this moment created intelligence, not by people, but artificial, created by man. Particular concerns have, I believe, that if it turns out that no one will be created, because then someone else, this man created so what can be done. There were fears that the translator does not stop, well, sometimes in a few simple texts can be.
© JANEK NIXON 2020